Regeringens förslag på definition

De tjänster som kommer att omfattas av det som inofficiellt kallas rit-avdraget, rut-avdraget för it-tjänster, är installation och reparation, underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser och dessutom handledning och rådgivning i som är kopplat till det arbetet.

En skattereduktion för vissa it-tjänster bör införlivas i nuvarande system för RUT-avdrag. Samma bestämmelser om vilka som kan få skattereduktion, hur en begäran om skattereduktion ska göras samt villkor och underlag för skattereduktion kommer således även att gälla för skattereduktion för it-tjänster. En utgångspunkt för att utgifter för ittjänster ska ge rätt till skattereduktion bör vara att tjänsterna annars typiskt sett skulle utföras av hushållen själva.
Mot denna bakgrund föreslås att installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete ska omfattas av RUT-avdraget. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Det innebär att avdraget inte omfattar t.ex. reparationer i utförarens verkstad eller handledning och rådgivning som ges per telefon eller på annat sätt sker på distans.
Med data- och informationsteknisk utrustning avses data- och informationstekniska apparater såsom persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smarta telefoner, spelkonsoler och liknande. Begreppet är inte avsett att omfatta andra former av utrustning i ett hushåll som kan kommunicera med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, som t.ex. s.k. smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
I begreppet ingår även kringutrustning till data- och informationstekniska apparater. Med kringutrustning avses utrustning som är avsedd att sammankopplas med data- och informationstekniska apparater och som stödjer användningen av desamma, t.ex. skrivare, skannrar och avläsare.

11
Med dataförbindelser avses anslutningar som betjänar hushållens itutrustning och med vilka man kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, t.ex. modem, routrar, fiber- och nätverkskablar och WiFi-utrustning.

Det arbete som omfattas är att ta i bruk, installera, reparera och underhålla data- och informationstekniska apparater och kringutrustning samt dataförbindelser, installera och avinstallera program och uppdateringar i en data- eller informationsteknisk apparat samt uppdatera program i en data- eller informationsteknisk apparat samt ge handledning och rådgivning i samband med sådant arbete. Med rådgivning avses enklare vägledning och utbildning. Däremot omfattas inte åtgärder som t.ex. programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.