GDPR-Policy

Vilka vi är

Europadata ligger på Eklandagatan 29 i Göteborg
Vår webbplatsadress är: https://www.europadata.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi behandlar ert telefonnummer och namn för inlämning av datorer i butik och e-postadress och faktureringsuppgifter för de tjänster vi säljer.

Vi lagrar era lösenord för att vi skall kunna utföra de tjänster som ni beställer. Vid inlämning av produkter för service i verkstaden skriver vi era lösenord på en lös serviceorder och registrerar inget digitalt. För serviceavtalskunder och övriga tjänster såsom backup och virusskydd så lagrar vi era uppgifter säkert så länge ni anlitar oss eller talar om att ni inte vill att vi skall lagra dessa.

Personuppgifter skapas inte enbart genom att ni interagerar med vår webbplats.

Som standard samlar vi inte in några personuppgifter om besökare och samlar endast in de uppgifter som visas på skärmen för användaruppgifter för registrerade användare.

Kontaktformulär

Noterar ni personuppgifter i vårt kontaktformulär på hemsidan kommer detta att sparas i max tre år.
Den insamlade uppgiften används ej i marknadsföring.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Allt externt innehåll som tar dig till andra webbplatser kan samla in uppgifter om dig. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar data för några av våra tjänster. Dessa är bland annat Eset för virusskydd, Microsoft för Office365 samt alla Microsoft-tjänster.
Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi sparar era uppgifter när ni använder er av våra tjänster. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst i backupsystemet (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även administratörer inom Europadata kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan när som helst välja att vi skall ta bort era data. Har du en fungerande tjänst kan dessa då sluta fungera. Behöver vi era uppgifter för administrativa skäl kommer dessa sparas enligt den lag som råder.

Din kontaktinformation

För frågor angående vår integritetspolicy kan ni kontakta Robert Jansson. Info @ europadata.se

Hur vi skyddar din information

Er backup och era data skyddas av bluefish 256 bitars kryptering. Vad det gäller backup.
Administrativa data skyddas enligt de säkerhetssystem som Fortnox tillhandahåller.

VILLKOR GÄLLANDE BACKUP-ONLINE SAMT SERVICEAVTAL

Avtal för ert eget GDPR arbete finns här

Nya Allmänna villkor Gäller från och med 2018-04-01 tills vidare
Nedan avtal gäller för påskrivna avtal för service och backuptjänster.
Betald avtalsfaktura anses vara ett påskrivet avtal.

 Allmänt.

1,1 Dessa allmänna villkor utgör bilaga till skriftligt avtal, nedan ”Avtalet”, mellan Kunden och Europadata AB org.nr 556624-9396 ”EUROPADATA”. Villkoren innehåller allmänna bestämmelser om den tjänst eller de tjänster, nedan ”Tjänsten”, som EUROPADATA tillhandahåller enligt Avtalet. För Tjänsten kan gälla även särskilda bestämmelser, nedan ”Särskilda Villkor”, som regleras i bilaga till Avtalet. Särskilda Villkor har företräde framför dessa allmänna villkor vid tolkning och tillämpning av Avtalet. Dessa allmänna villkor tillämpas även på kompletterande tjänster som Kunden och EUROPADATA avtalar om efter det att Avtalet har träffats. Sådana kompletterande tjänster skall anses ingå i Tjänsten.

 

  1. Utrustning.

2.1 Definitioner. Med Kundens Utrustning avses datorer och annan utrustning som ägs, hyrs eller leasas av Kunden. Med EUROPADATAs Utrustning avses switchar/ routrar, och annan utrustning som ägs, hyrs eller leasas av EUROPADATA.

2.2 Kundens utrustning. Kundens utrustning skall vid utnyttjande av avtalade tjänster uppfylla vid var tid gällande bestämmelser enligt tillämplig lagstiftning och förekommande anvisningar från EUROPADATA. Kunden ansvarar ensam för fel eller brist i Kundens Utrustning samt har egen sakförsäkring.

2.3 EUROPADATAs Utrustning. All utrustning som installerats av EUROPADATA utgör EUROPADATAs utrustning om inte annat avtalats. EUROPADATAs utrustning får endast användas för anslutning till EUROPADATAs tjänster. EUROPADATAs utrustning får inte utan EUROPADATAs skriftliga samtycke överlåtas, hyras ut eller på annat sätt komma ur Kundens besittning. Kunden har inte heller rätt att utan EUROPADATAs skriftliga samtycke göra ingrepp, ändringar eller tillägg avseende EUROPADATAs utrustning. Kundens rätt att utnyttja EUROPADATAs utrustning är begränsad till de specifika tjänster och ändamål som anges i Avtalet.

2.4 Om EUROPADATAs utrustning nyttjas av kunden på annat ställe än EUROPADATAs egna lokaler så skall EUROPADATAs utrustning förvaras på anslutningsplatsen på kundens risk och bekostnad. Kunden ansvarar för EUROPADATAs utrustning och att denna hålls försäkrad mot risker som kunden svarar för. Om EUROPADATAs utrustning förloras eller skadas till följd av en händelse som Kunden ansvarar för, så äger EUROPADATA rätt till ersättning för utbyte av utrustning (nypris) samt ersättning för arbete, t ex. reparation, demontering och installation, enligt EUROPADATAs vid var tid gällande taxa.

 

  1. Obehörig åtkomst.

3.1 Otillbörlig åtkomst. Kunden är skyldig att följa de föreskrifter som EUROPADATA utfärdar avseende säkerhet och sekretess. Kunden får inte i något fall söka obehörig åtkomst till system eller filer som innehåller övervakningsinformation eller annan information som inte är avsedd för kunden. Kunden får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information. Kunden skall omedelbart meddela EUROPADATAs teknikavdelning om Kunden märker eller misstänker att det förekommer obehörigt dataintrång i Kundens eller EUROPADATAs system.

3.2 Otillbörligt nyttjande. Kunden är skyldig att tillse att tjänsten inte blir föremål för otillbörligt nyttjande. Med obehörigt nyttjande av tjänsten avses: nyttjande som strider mot svensk lag, spridande av information som skäligen kan bedömas vara olaglig eller som sker i syfte att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar, marknadsföring via massutskick till e-postadresser (spam) om mottagaren ej i förväg givit sitt samtycke till detta eller annat handlande som medför att avsevärd olägenhet uppstår för EUROPADATA, EUROPADATAs system eller EUROPADATAs övriga kunder.

3.3 Påföljder. EUROPADATA äger rätt att helt eller delvis stänga av tjänsten om kunden inte uppfyller sina förpliktelser enligt 3.1 och 3.2 ovan. Om Kunden, trots anmaning, inte omedelbart vidtar rättelse äger EUROPADATA även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet till upphörande. Om sådan uppsägning sker, äger EUROPADATA också rätt att debitera avgift för återstående avtalstid. kunden skall vidare hålla EUROPADATA skadeslös för all annan skada, inklusive kostnader till följd av anspråk från tredje man som riktas mot EUROPADATA p.g.a. kundens brott mot 3.1 och 3.2 ovan.

 

  1. Överlåtelse och vidare upplåtelse.

4,1 Kunden äger inte rätt att överlåta avtalet eller upplåta nyttjandet av tjänsten eller del av tjänsten till tredje man utan skriftligt samtycke från EUROPADATA. EUROPADATA äger rätt att i samband med fusion, omstrukturering eller överlåtelse av verksamheten överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Kunden får inte överlåta avtalet utan EUROPADATAs medgivande.

 

  1. Avgifter.

5,1 Avgift för tjänsten utgår enligt avtalet. Utöver avgiften skall Kunden betala moms och eventuella andra offentliga pålagor. Betalning av avgiften skall ske senast 30 dagar efter fakturadatum. Kunden är skyldig att snarast reklamera fel i fakturan. Om inte Kunden reklamerat faktura inom 8 dagar från fakturadatum, så skall Kunden anses ha godkänt fakturan.

5,2 EUROPADATA äger rätt att under avtalstiden ändra avgift vid ändring av avgift från svensk eller utländsk underleverantör, ändring av valutakurs eller skatt eller annan liknande omständighet utom EUROPADATAs kontroll som påverkar EUROPADATAs kostnader för tjänsten. Ändringar som innebär höjning avseende fasta månadsavgifter eller rörliga avgifter skall aviseras av EUROPADATA senast en månad innan avgiftsändringen träder i kraft. Ändringar avseende höjning av fasta kvartalsavgifter skall aviseras senast tre månader innan avgiftsändringen träder i kraft.

 

  1. Försening med betalning.

6,1 Fakturor skall betalas senast 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning äger EUROPADATA rätt att debitera Kunden påminnelseavgift och inkassokostnad enligt lag. EUROPADATA äger även rätt att debitera dröjsmålsränta med två procent per månad på förfallet och obetalat belopp. Om Kunden helt eller delvis dröjer med betalning mer än 10 dagar efter det att EUROPADATA tillställt kunden påminnelse, har EUROPADATA rätt att med omedelbar verkan stänga av tjänsten. EUROPADATA äger retentionsrätt i kundens utrustning som EUROPADATA har i sin besittning. EUROPADATA är således vare sig under eller efter avtalets löptid skyldigt att utan betryggande säkerhet återlämna kundens utrustning förrän kunden reglerat förfallna obetalda fakturor.

 

  1. Drift och underhåll.

7,1 Om inte särskilda villkor för tjänsten innehåller särskilda bestämmelser om EUROPADATAs åtaganden avseende drift och underhåll. EUROPADATA tillhandahåller support per telefon genom EUROPADATAs supportavdelning under de tider som anges på EUROPADATAs hemsida www.Europadata.se. EUROPADATA har rätt att förkorta öppethållandet inför storhelger och klämdagar. Det åligger kunden att assistera EUROPADATA vid underhåll och felsökning som förutsätter ingrepp i eller samverkan med kundens utrustning. Om felet kan hänföras till kundens ingrepp eller utrustning förbehåller sig EUROPADATA rätten att debitera kunden felsökning enligt gällande taxa.

 

7,2 Planerat underhåll skall i möjligaste mån genomföras mellan 22:00 – 02:00, men kan även genomföras under andra tider. EUROPADATA har även rätt att stänga ner nätet för att avhjälpa eller förebygga fel utan föregående varning och EUROPADATA bedömer att så är nödvändigt.